ข่าว / ประกาศจากกลุ่มงาน

11/05/2012
ผู้ประกาศ :ทิพสุคนธ์ 


ด้วย สมาคมบริหารงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข จัดโครงการประชุมวิชาการนักจัดการงานทั่วไป กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2555 สำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่นักจัดการงานทั่วไป ในวันที่ 10 - 13 มิถุนายน 2555 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ. เชียงใหม่ เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ให้เกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
จึงขอเชิญนักจัดการงานทั่วไป และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมประชุม ดังกล่าว โดยสมัครเข้าร่วมฯ ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 ทั้งนี้ สามารถเบิกจ่ายค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายในการประชุมได้ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.7/51 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2548
สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ www.Gaa-mph.com

(หมายเหตุ หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบประเภทของไฟล์ ส่วนใหญ่ต้องติดตั้ง office2007 )