ข่าว / ประกาศจากกลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพบริการ

  วันที่แจ้งข่าว 19/11/2013
 

เรื่อง เชิญประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๖ : เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service Plan ๒๐๑๔ 

เนื้อหา ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้รับแจ้งจากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กำหนดการประชุมวิชาการ Cardiac Network Forum ครั้งที่ ๖ : เครือข่ายหัวใจไร้พรมแดน Service Plan ๒๐๑๔ ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ มกราคม ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จังหวัดเชียงราย และประชุม Pre-congress workshop เรื่อง Cardiac ultrasound/ Echocardiography ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน เชียงรายรีสอร์ท จังหวัดเชียงราย นั้น

ในการนี้ จึงขอเชิญแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานด้านบริการโรคหัวใจในสังกัดของท่าน เข้าร่วมการประชุมกล่าวฯ โดยเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าลงทะเบียน คนละ ๕๐๐ บาท

รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยตามไฟล์ที่แนบมา

ไฟล์แนบ :Download เอกสารแนบ ฉบับที่ 1

(หมายเหตุ หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบประเภทของไฟล์ ส่วนใหญ่ต้องติดตั้ง office2007 )

 

ผู้ประกาศ :ประสิทธิชัย 


(หมายเหตุ หากไม่สามารถเปิดไฟล์ได้ กรุณาตรวจสอบประเภทของไฟล์ ส่วนใหญ่ต้องติดตั้ง office2007 )