เรื่องแจ้งด่วน *** อัตลักษณ์ สสจ.ระยอง "มีความรับผิดชอบ ประหยัด ซื่อสัตย์ สามัคคี"

เอกสารประกอบการ อบรม 9 มีนาคม 2558

Posted on 09/03/2558 By ศศิธร

เอกสารประกอบการ อบรม 9 มีนาคม 2558 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการ อบรม 9 มีนาคม 2558

Posted on 09/03/2558 By ศศิธร

เอกสารประกอบการ อบรม 9 มีนาคม 2558 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการ อบรม 9 มีนาคม 2558

Posted on 09/03/2558 By ศศิธร

เอกสารประกอบการ อบรม 9 มีนาคม 2558 

อ่านต่อ

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2558

Posted on 06/03/2558 By ศศิธร

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2558
วันที่ 9 มีนาคม 2558
ณ ห้องศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
1.กำหนดการประชุม
2.ตัวชี้วัดตำบลจัดการสุขภาพ
3.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
4.แบบประเมินตนเองตำบลจัดการสุขภาพดี
5.สื่อการสอน DHS และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

อ่านต่อ

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2558

Posted on 06/03/2558 By ศศิธร

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2558
วันที่ 9 มีนาคม 2558
ณ ห้องศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
1.กำหนดการประชุม
2.ตัวชี้วัดตำบลจัดการสุขภาพ
3.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
4.แบบประเมินตนเองตำบลจัดการสุขภาพดี
5.สื่อการสอน DHS และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

อ่านต่อ

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2558

Posted on 06/03/2558 By ศศิธร

การดำเนินงานหมู่บ้านจัดการสุขภาพ/ตำบลจัดการสุขภาพดีเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชน ปี 2558
วันที่ 9 มีนาคม 2558
ณ ห้องศรีสุนทร 1 โรงแรมสตาร์ อ.เมือง จ.ระยอง
1.กำหนดการประชุม
2.ตัวชี้วัดตำบลจัดการสุขภาพ
3.แบบประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ
4.แบบประเมินตนเองตำบลจัดการสุขภาพดี
5.สื่อการสอน DHS และหมู่บ้านจัดการสุขภาพ 

อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย ปี ๒๕๕๘

Posted on 18/02/2558 By ศศิธร

1.แนวทางการพัฒนาและการประเมินผลพัฒนาศักภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ่มวัย ปี ๒๕๕๘
2.หลักสูตร อสม. นักจัดการสุขภาพฯ ๓ หลักสูตร  

อ่านต่อ

หลักสูตรฝึกอบรม อสม.ป.ป.ช.

Posted on 13/01/2558 By ศศิธร

โครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม อสม. ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน (อสม. ป.ป.ช.) ประจำปีงบประมาณ 2558
วัตถุประสงค์เฉพาะ เพื่อให้
1. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน
2. ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติงานตามบทบาท และสร้างเครือข่าย
ในการขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตระดับชุมชนได้
กลุ่มเป้าหมาย
(1) อสม. ทุกตำบล เฉลี่ยตำบลละ 12 คน( 2 หมู่บ้านๆ ละ ๖ คน) รวม ๘๗,๘๐๐ คน
คุณสมบัติทั่วไปของผู้ที่จะเข้ารับการอบรม อสม.ป.ป.ช.
1. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และเป็น อสม.ดีเด่น หรือ อสม.ที่สนใจเข้ารับการอบรม
ระยะเวลาการอบรม
การอบรมมีระยะเวลา ๑ วัน ประกอบด้วยหน่วยการเรียนรู้ 4 จำนวน 6 ชั่วโมง  

อ่านต่อ

การพัฒนาศักยภาพ อสม.ดีเด่นแห่งชาติ ระดับจังหวัด จังหวัดระยอง ปี ๒๕๕๘

Posted on 05/01/2558 By ศศิธร

คำชี้แจงการคัดเลือก อสม. และ ประวัติและผลงาน รายบุคคล  

อ่านต่อ

เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะสาขา

Posted on 20/11/2557 By ศศิธร

เกณฑ์ความรู้ ความสามารถ และทักษะเฉพาะสาขา 10 สาขา 

อ่านต่อ

แนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘

Posted on 20/11/2557 By ศศิธร

แนวทางการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดีเด่น ปี ๒๕๕๘ 

อ่านต่อ

ขั้นตอนและแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น 2558

Posted on 20/11/2557 By ศศิธร

ขั้นตอนและแนวทางการคัดเลือก อสม.ดีเด่น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ 

อ่านต่อ

หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัว ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน

Posted on 20/11/2557 By ศศิธร

หลักเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับคุณสมบัติเฉพาะตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
 

อ่านต่อ

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘

Posted on 20/11/2557 By ศศิธร

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๘
 

อ่านต่อ

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา

Posted on 05/09/2557 By ศศิธร

คำแนะนำประชาชน เรื่อง การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา 

อ่านต่อ

หลักสูตรฝึกอบรม มาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ปีพุทธศักราช 2550

Posted on 05/09/2557 By ศศิธร

หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ปีพุทธศักราช 2550
 

อ่านต่อ

แนวทางการอบรม อสม.เชี่ยวชาญตามกลุ่มวัย

Posted on 17/04/2557 By ศศิธร น้ำนวล

หลักสูตรการอบรม อสม.เชี่ยวชาญ พ.ศ. ๒๕๕๕
ในโครงการอบรมฟื้นฟู อสม. พ.ศ. ๒๕๕๕
ภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ข้อ ๗ สร้างแรงจูงใจ
และพัฒนาขีดความสามารถของอาสาสมัครสาธารณสุข ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
 

อ่านต่อ

หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ สาขาส่งเสริมสุขภาพ ด้านทันตสาธารณสุข

Posted on 17/04/2557 By ศศิธร น้ำนวล

หลักสูตร อสม.เชี่ยวชาญ สาขาส่งเสริมสุขภาพ ด้านทันตสาธารณสุข 

อ่านต่อ

ตัวชี้วัดระดับกระทรวง ของ อสม.เชี่ยวชาญ

Posted on 17/04/2557 By ศศิธร น้ำนวล

รายละเอียดตัวชี้วัดระดับ ร้อยละของ อสม.ที่ผ่านการอบรมมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๖๐ 

อ่านต่อ

แผนที่ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

Posted on 14/03/2557 By ศศิธร น้ำนวล

แผนที่ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  

อ่านต่อ

กำหนดการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ ฯ

Posted on 14/03/2557 By ศศิธร น้ำนวล

กำหนดการวันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ ในวันที่ ๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๗ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชะอำ บีช รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี  

อ่านต่อ

แนวทางการดำเนินงาน “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ : อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม”

Posted on 04/03/2557 By ศศิธร น้ำนวล

แนวทางการดำเนินงาน “สุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ : อสม.สร้างสุขภาพ รู้ตน ลดเสี่ยง ลดโรค ปรับพฤติกรรม”
ประกาศสถานะสุขภาพของ อสม.และเจตนารมณ์ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “Good Health start here charter by VHV” วันที่ 20 มีนาคม 2557
 

อ่านต่อ

(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีพุทธศักราช 2557

Posted on 04/03/2557 By ศศิธร น้ำนวล

(ร่าง) หลักสูตรฝึกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุ่มวัย ปีพุทธศักราช 2557 

อ่านต่อ

แนวทางฯ เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา

Posted on 06/02/2557 By ประสิทธิชัย

แนวทางการดำเนินงานมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เรื่อง การเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพา 

อ่านต่อ

หลักสูตรการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาสำหรับอสม

Posted on 06/02/2557 By ประสิทธิชัย

หลักสูตรการเจาะเลือดฝอยจากปลายนิ้วเพื่อตรวจคัดกรองโรคเบาหวานโดยใช้เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดชนิดพกพาสำหรับอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 

อ่านต่อ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔

Posted on 04/02/2557 By ประสิทธิชัย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พ.ศ.๒๕๕๔  

อ่านต่อ

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี ๒๕๕๒

Posted on 04/02/2557 By ประสิทธิชัย

ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ปี ๒๕๕๒  

อ่านต่อ

รวมหนังสือชี้แจงการเบิกค่าป่วยการ อสม.

Posted on 29/01/2557 By ประสิทธิชัย

รวมหนังสือชี้แจงการเบิกค่าป่วยการ อสม.

รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อ่านต่อ