เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานตำบลจัดการสุขภาพจังหวัดระยอง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้

แบบประเมินความรู้การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

Posted on 16/02/2555 By ทิพสุคนธ์


PMQA หมวด 4-5

Posted on 14/02/2555 By สุทธาทิพย์


คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6-7

Posted on 08/02/2555 By สุทธาทิพย์


คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2-3

Posted on 08/02/2555 By สุทธาทิพย์


คู่มือการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

Posted on 08/02/2555 By สุทธาทิพย์


เรื่อง การฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรม

Posted on 02/02/2555 By ทิพสุคนธ์


แบบประเมินความรู้ PMQA ปี ๒๕๕๕

Posted on 27/01/2555 By ทิพสุคนธ์


คำสั่งที่ 04/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สสจ.ระยอง ปี 2555

Posted on 20/01/2555 By ทิพสุคนธ์


สรุปรายงานการประชุมการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ วันที่ ๙ ม.ค. ๒๕๕๕

Posted on 20/01/2555 By ทิพสุคนธ์


การประเมินตามองค์ประกอบเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในระดับพื้นฐาน หมวด ๑-๖ ( ณ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ )

Posted on 11/01/2555 By ทิพสุคนธ์


สรุปรายงานการประชุมการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ วันที่ ๑๘ ส.ค. ๒๕๕๔

Posted on 09/01/2555 By ทิพสุคนธ์


สรุปรายงานการประชุมการบริหารจัดการภาครัฐ ( PMQA ) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ วันที่ ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๕

Posted on 27/12/2554 By ทิพสุคนธ์


แบบสรุปผลการประชุม/สัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือทักษะ ระหว่างบุคลากรจังหวัดระยอง ปี 2554

Posted on 13/09/2554 By ทิพสุคนธ์


เอกสาร PMQA

Posted on 05/08/2554 By ทิพสุคนธ์


การประชุมติดตามผลการดำเนินงานPCA และ PMQA

Posted on 22/07/2553 By admin


แบบสำรวจความคาดหวังของผู้รับบริการ

Posted on 25/05/2553 By สุทธาทิพย์


การจำแนกผู้รับบริการ หมวด 3

Posted on 21/05/2553 By สุทธาทิพย์


สรุปผลการประเมินตนเองหมวด 1-7 ตามเกณฑ์ PMQA

Posted on 30/10/2552 By สุทธาทิพย์


ขอเชิญคณะกรรมการ และคณะทำงาน PMQA ศึกษาเกณฑ์ หมวด 1-7 ได้ค่ะ

Posted on 16/10/2552 By สุทธาทิพย์


การจัดทำลักษณะองค์กร (หมวด P ใหม่)

Posted on 06/10/2552 By สุทธาทิพย์


คุ่มือ PMQA 2552 ไฟล์ 1

Posted on 04/10/2552 By ส


powerpoint PMQA

Posted on 01/10/2552 By สุทธาทิพย์


คู่มือ PMQA ปี 2551

Posted on 01/10/2552 By สุทธาทิพย์


คู่มือ PMQA ปี 2550

Posted on 01/10/2552 By สุทธาทิพย์