เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ ติดตาม กำกับผลการดำเนินงาน พัฒนาเครือข่ายกลุ่มโรคอัตราตายสูง วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น ที่ห้องศรีสุนทร ๑ โรงแรมสตาร์ ****