เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนางานโรคติดเชื้อในโรงพยาบาล (IC) ในหน่วยปฐมภูมิ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เวลา ๙.๐๐-๑๖.๓๐ น ที่ห้องสร้อยสุวรรณ โรงแรมสตาร์ ****