เรื่องแจ้งด่วน *** ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอผลงานตำบลจัดการสุขภาพจังหวัดระยอง วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๘ ณ ห้องสร้อยทอง โรงแรมโกลเด้นซิตี้

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558 ชุดที 2

Posted on 03/04/2558 By สุทธาทิพย์

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558 ชุดที 2 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558

Posted on 03/04/2558 By สุทธาทิพย์

เอกสารประกอบการประชุม คณะกรรมการปฐมภูมิ วันที่ 3 เมษายน 2558
- แบบสำรวจหมอครอบครัว
- แบบประเมิน DHS-PCA
- service plan ปฐมภูมิ 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม QOF วันที่ 6 พ.ย.57 ( ชุดที่ 1 )

Posted on 07/11/2557 By นฤมล

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
และผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม QOF วันที่ 6 พ.ย.57 ( ชุดที่ 3 )

Posted on 07/11/2557 By นฤมล

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
และผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม QOF วันที่ 6 พ.ย.57 ( ชุดที่ 2 )

Posted on 07/11/2557 By นฤมล

เอกสารประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพ
และผลงานบริการปฐมภูมิ (Quality and Outcome Framework : QOF) 

อ่านต่อ

หนังสือ DHS Thailand

Posted on 30/10/2557 By นฤมล

หนังสือ DHS Thailand 

อ่านต่อ

สรุปตัวชี้วัด QOF

Posted on 08/10/2557 By นฤมล

สรุปตัวชี้วัด QOF

และ รายละเอียดการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ ปีงบประมาณ 2557 

อ่านต่อ

ขอเชิญประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS)

Posted on 20/06/2557 By นีรนุช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ (DHS) ด้านการป้องกันโรคไข้เลือดออก เครือข่ายบริการสุขภาพที่ ๖ ใน วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมโรงแรมอรัญเมอร์เมด อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการเข้าประชุม ได้แก่ คณะกรรมการ DHS เขตบริการสุขภาพที่ ๖ และคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภออรัญประเทศ

ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบงาน DHS ระดับอำเภอ (โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ) CUP ละ ๑ คน โดยเบิกค่าอาหาร ค่าที่พักจากผู้จัด และเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทางจากต้นสังกัด
 

อ่านต่อ

ขอความร่วมมือรายงานผล พยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2557

Posted on 04/06/2557 By สุทธาทิพย์

ขอความร่วมมือรายงานผล พยาบาลเวชปฏิบัติ ปี 2557 ส่วน 3.3 พยาบาลเวชปฏิบัติ และขอสำเนาใบรับรองวุฒิบัตรด้วยค่ะ ภายใน 25 มิถุนายน 2557 

อ่านต่อ

powerpoint PCA หมวด 4

Posted on 25/05/2557 By สุทธาทิพย์

powerpoint ประเมิน PCA หมวด 4  

อ่านต่อ

powerpoint PCA หมวด ๕

Posted on 23/05/2557 By สุทธาทิพย์

PCA หมวด ๕ 

อ่านต่อ

รายละเอียดเกณฑ์ประเมิน PCA

Posted on 23/05/2557 By สุทธาทิพย์

PowerPoint หมวด ๑-๖

ไฟล์ประเมิน หมวด ๕ 

อ่านต่อ

เกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ primary Care Award หมวด 1-6

Posted on 16/05/2557 By นฤมล

คู่มือเกณฑ์คุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ primary Care Award หมวด 1-6
แจกวันประชุม 16 พ.ค.57 

อ่านต่อ

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่น ปี 2557

Posted on 24/04/2557 By นฤมล

เกณฑ์การประเมิน รพ.สต.และ สสอ.ดีเด่น ปี 2557 

อ่านต่อ

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 5

Posted on 13/02/2557 By ประสิทธิชัย

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 5รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อ่านต่อ

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 4

Posted on 13/02/2557 By ประสิทธิชัย

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 4รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อ่านต่อ

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 3

Posted on 13/02/2557 By ประสิทธิชัย

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 3รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อ่านต่อ

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 1-2

Posted on 13/02/2557 By ประสิทธิชัย

เกณฑ์การตรวจประเมิน PCA หมวด 1-2


รายละเอียดตามไฟล์แนบ 

อ่านต่อ

แบบฟอร์มเกณพ์การประเมิน PCA ขั้น ๓

Posted on 31/01/2557 By เอื้อมพร บุราณเคน

แบบฟอร์มเกณพ์การประเมิน PCA ขั้น ๓ 

อ่านต่อ

แนวทาง การบริหารจัดการฯ QOF และ แนวทางการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ

Posted on 29/01/2557 By นฤมล

1. แนวทาง การบริหารจัดการงบจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF ปีงบประมาณ 2557
2. แนวทางการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ 

อ่านต่อ

แนวทางการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ

Posted on 29/01/2557 By นฤมล

แนวทางการจ่ายตามเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการหน่วยบริการรับส่งต่อ 

อ่านต่อ

แนวทางการให้คะแนน และแบบฟอร์ม

Posted on 27/01/2557 By นฤมล

แนวทางการให้คะแนน 1-6 และแบบฟอร์ม แนวทางการให้คะแนน 

อ่านต่อ

การจัดสรรงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF

Posted on 27/01/2557 By นฤมล

การจัดสรรงบจ่ายตามตัวชี้วัดเกณฑ์คุณภาพและผลงานบริการปฐมภูมิ QOF 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม 24 ม.ค.57 (ต่อ3)

Posted on 27/01/2557 By นฤมล

สรุปผลการดำเนินงานDHS 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม 24 ม.ค.57 (ต่อ2)

Posted on 27/01/2557 By นฤมล

สรุปผลการดำเนินงานDHS 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม 24 ม.ค.57 (ต่อ1)

Posted on 27/01/2557 By นฤมล

สรุปผลการดำเนินงานDHS 

อ่านต่อ

เอกสารประชุม 24 ม.ค.57

Posted on 27/01/2557 By นฤมล

เพื่อสร้างกลไกระดับเขตในการขับเคลื่อนเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ 

อ่านต่อ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรตาม service plan 10 สาขา ปี 2557

Posted on 15/11/2556 By สุทธาทิพย์

แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรตาม service plan 10 สาขา ปี 2557
ขอให้กรอกภายใน วันที่ 15 พ.ย. 2556 

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2557

Posted on 12/11/2556 By เอื้อมพร บุราณเคน

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2557 ใบงานที่ 3 -4 

อ่านต่อ

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2557

Posted on 12/11/2556 By เือื้อมพร บุราณเคน

แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ ปี 2557 ใบงานที่ 1 - 2 

อ่านต่อ

On top payment รอบ2/2556

Posted on 01/10/2556 By สารภี

รายละเอียดอัตราการจ่ายเงินให้ CUP รอบ 2/2556 ตามไฟล์ที่แนบ 

อ่านต่อ

แนวทางพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม

Posted on 25/09/2556 By สารภี

สนใจติดต่อกลุ่มงานพัฒน์ฯ สสจ.ระยองนะคะ ไฟล์เอาลง web ไม่ได้ เนื่องจากไฟล์ใหญ่มาก 

อ่านต่อ

แนวทางพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม

Posted on 25/09/2556 By ประสิทธิชัย

แนวทางพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ สาขาปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และสุขภาพองค์รวม


รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย 

อ่านต่อ

สรุปผลการตรวจประเมินPCAขั้นที่2 ปี2556

Posted on 11/09/2556 By นวลจันทร์

สรุปผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์เครือข่ายบริการปฐมภูมิและตรวจประเมินPCAขั้นที่2ปี2556 

อ่านต่อ

เอกสารประชุมPCA วันที่ 12 ก.ย 56

Posted on 06/09/2556 By นวลจันทร์

แนวทางประเมินPCA(ภายนอก) 

อ่านต่อ

เอกสารประชุมPCA วันที่ 12 ก.ย 56

Posted on 06/09/2556 By นวลจันทร์

แนวทางประเมินPCA(ADLI) 

อ่านต่อ

เกณฑ์ ontop ปี 2557

Posted on 20/08/2556 By สุทธาทิพย์

เรียน ทุกท่านที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ 2557 การประเมินงบ on top payment และงบ P4P ได้เปลี่ยนรูปแบบการประเมินโดยการกำหนดตัวชี้วัดที่ใช้ในการประเมินต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี (57-59)
ตัวชี้วัดมีทั้งหมด 4 มิติ แต่ละมิติแบ่งเป็นตัวชี้วัดกลาง และตัวชี้วัดระดับพื้นที่
ตัวชี่้วัดกลาง คือ ตัวชี้วัดระดับประเทศที่ต้องประเมินเหมือนกันหมดทั้งประเทศ
ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ คือ ตัวชี้วัดที่กำหนดร่วมกันในระดับพื้นที่ ระหว่าง สปสช.เขต และจังหวัด โดยผ่านความเห็นชอบของ อปสข.

แนวคิดของการจัดสรรงบในปี 57
1. เป็นการประเมินผลงานการบริหารจัดการระดับปฐมภูมิของระดับ CUP และ PCU
2. ใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีอยู่ในระบบอยู่แล้ว ทั้งที่เป็นโปรแกรม หรือระบบรายงานระดับจังหวัด ไม่เน้นการประเมินแบบลงประเมินในพื้นที่
3. เน้นการบริหารจัดการข้อมูลในระดับจังหวัด

ในเบื้องต้น ขอแจ้งตัวชี้วัดกลางที่ต้องใช้ประเมินในปี 57 เพื่อประสานแจ้งให้หน่วยบริการทุกแห่งทราบทั้งระดับ CUP และ ระดับ PCU รายละเอียดตาม excel ที่แนบมาพร้อมนี้
ประเด็นที่ต้องรีบเร่งแจ้งให้ทราบคือ แหล่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ที่สำคัญมี 3 แหล่งคือ
1. ระบบข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม
2. ระบบงานชดชเยผู้ป่วยใน E-Claim ของ CUP
3. ระบบข้อมูล Data center ปี 2557 ที่จังหวัดกำลังตรวจประเมินและบันทึกข้อมูลเข้า web สปสช.

ระยะเวลาของข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ผลงาน เดือนเมษายน 2556 - มีนาคม 2557

ในส่วนของข้อ 1 ระบบข้อมูล 21 / 43 แฟ้ม ต้องแจ้งให้ทุกหน่วยบริการบันทึกข้อมูลให้ถูกต้องในแฟ้มที่เกี่ยวข้องในการใช้ประเมินผล เช่น แฟ้ม OP , PP ทั้งหมด เพราะใช้ข้อมูลเดือนเมษายน 56 - มีนาคม 57
ในส่วนของข้อ 2 ไม่น่าห่วงเพราะระบบข้อมูลของ CUP มีความเสถียรอยู่แล้ว
ในส่วนของข้อ 3 คนที่ทำงานขึ้นทะเบียนของจังหวัดต้องตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนที่จะบันทึกเข้าสู่ระบบ เพราะถ้าบันทึกเข้าสู่ระบบแล้วจะแก้ไขข้อมูลไม่ได้ ในส่วนของข้อนี้ประเมินหมวดบุคลากร และภาพรวม ต้องไม่มีข้อใดที่คะแนนเป็น 0

จึงขอแจ้งข่าวให้ทราบก่อน และขอความร่วมมือในประชาสัมพันธ์ให้ทุกหน่วยบริการทราบอย่างไม่เป็นทางการด้วย.........ตัวชี้วัดกลางไม่มีเปลี่ยนจากนี้แน่นอน จะมีเพิ่มแต่ก้อตัวชี้วัดระดับเขต ดังนั้นฝากทุกท่านประสานงานกันภายในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูลที่ใช้ประเมินให้ทราบด้วย......นะครับ

thaweesit.s@nhso.go.th,
nhsosurin_1@yahoo.com
นายทวีสิทธิ์ สมัครสมาน (มี่)
กลุ่มงานบริหารกองทุน
สปสช. เขต ๖ ระยอง
โทร. ๐-๓๘๘๖-๔๓๑๓-๑๘ ต่อ ๓๖๒๕
โทรสาร. ๐-๓๘๘๖-๔๓๑๙-๒๐
มือถือ ๐๘-๕๒๑๒-๘๗๘๘
 

อ่านต่อ

เอกสารอบรม PCA 11-12 มิถุนายน 2556

Posted on 13/06/2556 By ประสิทธิชัย

เอกสารอบรม PCA 11-12 มิถุนายน 2556

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย 

อ่านต่อ

คู่มือการใช้งานระบบรายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย (PCA)

Posted on 05/06/2556 By ประสิทธิชัย

คู่มือการใช้งานระบบรายงานการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์คุณภาพเครือข่าย (PCA)

รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วย 

อ่านต่อ

แนวทางเกณฑ์การประเมินงาน PCA ปี 2556

Posted on 02/05/2556 By ประสิทธิชัย

แนวทางเกณฑ์การประเมินงาน PCA ปี 2556 ; รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ 

อ่านต่อ

รายละเอียดการจัดสรรงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (On Top Payment) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556

Posted on 22/03/2556 By admin

รายละเอียดการจัดสรรงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (On Top Payment) รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2556 

อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 6 (แผนปฐมภูมิ)

Posted on 08/03/2556 By สุทธาทิพย์

แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 6 (แผนปฐมภูมิ) 

อ่านต่อ

ประกาศเกณฑ์ On top payment รอบที่ 1/2556

Posted on 19/02/2556 By สารภี อำนวย

ดูรายละเอียดได้จากเอกสารแนบ อุทธรณ์ภายใน 22 กุมภาพันธ์ 2556 

อ่านต่อ

(ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/สร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค จังหวัด ปี 2556

Posted on 30/01/2556 By Sathapron

(ร่าง) แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/สร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
เป้าประสงค์
1.บริการปฐมภูมิเป็นที่ยอมรับของสังคม ประชาชนไปใช้บริการปฐมภูมิ(เขตเมืองและเขตชนบท)เป็นที่แรกด้วยความมั่นใจ
เอกสารแนบท้ายค่ะ Fine Zip. มี 2 ส่วน ได้แก่
1.แผนปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ/สร้างเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรค
2.ฟอร์มแผนปฐมภูมิเครือยข่าย 

อ่านต่อ

เกณฑ์ประเมิน On top payment ปี 2556

Posted on 09/01/2556 By สารภี

ให้ทุก CUP (รพ.+สสอ.+รพ.สต.) ดำเนินการศึกษาเกณฑ์ On top payment ปี2556
ตามรายละเอียดเอกสารที่แนบ พร้อมตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนรวบรวมข้อมูล
ส่ง สสจ.ระยอง และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้
1. PCU ทุกแห่งประเมินตนเองตามเกณฑ์ Minimum Requirement (8 ข้อ) พร้อมรายชื่อจนท.
ปฏิบัติงานใน PCU ส่งสสจ.ภายใน 15 มกราคม 2556 (ส่งเป็นเอกสารมาที่ สสจ.ระยอง
ไม่รับเอกสารทาง Mail)
2. คณะกรรมการระดับจว.พิจารณาและส่งผลการประเมินให้กับสปสช.เขต6 ระยอง เพื่อพิจารณา
3. สปสช.เขต 6 ระยอง แจ้งรายชื่อ PCU ที่ผ่านเกณฑ์ Minimum Requirement (8 ข้อ)
4. จังหวัดแจ้งรายชื่อ PCUที่ผ่านเกณฑ์ Minimum Requirement (8 ข้อ)ให้ CUP ทราบ
5. CUP/PCU ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์ Minimum Requirement (8 ข้อ) จัดทำ Profile
เข้าสู่การประเมินตามเกณฑ์ขั้นที่ 2 (On top payment) ส่งสสจ.ภายใน 15 กุมภาพันธ์ 2556
เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการประเมินต่อไป
ขอให้ทุกแห่งดำเนินการตามรายละเอียดที่แจ้งด้วยนะคะ่ 

อ่านต่อ

เกณฑ์ On top payment ปี2556

Posted on 26/12/2555 By สารภี

เกณฑ์ On top payment ปี 2556 เอกสารประกอบด้วย
1. Appendix 2 (แบบฟอร์มรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน)
2. CUP Profile
3. PCU Profile
4. ppt. On top payment ปี56
5. แบบตรวจสอบเอกสาร CUP / PCU
6. ผนวก1 ข้อมูลพื้นฐาน

- ประชุมชี้แจง 27 ธันวาคม 2555
- Download เอกสารและเพิ่มเติมข้อมูลส่งสสจ.ระยอง ภายใน 31 มกราคม 2555 

อ่านต่อ

แจ้งจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2555 ตัวชี้วัดระดับจังหวัด

Posted on 30/11/2555 By นวลจันทร์

แจ้งจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2555 ตัวชี้วัดระดับจังหวัด 

อ่านต่อ

แนวทางมาตรฐานการจัดบริการในรพ.สต.

Posted on 10/10/2555 By สารภี

-มาตรฐาน ER ในรพ.สต.
-มาตรฐานกายภาพบำบัด/แผนไทย/ทันตกรรม
-มาตรฐานการจัดบริการรักษาพยาบาล 

อ่านต่อ

แบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต.

Posted on 30/09/2555 By สุทธาทิพย์

ให้เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ทุกคน (ข้าราชการ+ลูกจ้าง) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรใน รพ.สต. ตามภารกิจ 5 ด้าน ส่งภายในวันที่ 15 ต.ค. 2555 

อ่านต่อ

รายละเอียดวงเงินจัดสรรงบคุณภาพตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ ปี 2555 จำแนกรายเกณฑ์ตัวชี้วัด

Posted on 24/09/2555 By คุณนวลจันทร์

รายละเอียดวงเงินจัดสรรงบคุณภาพตามเกณฑ์บริการปฐมภูมิ ปี 2555 จำแนกรายเกณฑ์ตัวชี้วัด 

อ่านต่อ

ตัวชี้วัดคุณภาพตามผลงานหน่วยบริการปฐมภูมิ ปี 2555

Posted on 03/09/2555 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลบุคลากรรพ.สต.(ประจำ/หมุนเวียน)

Posted on 01/08/2555 By อังศดา

ขอให้ทางอำเภอ กรอกข้อมูลจำนวนบุคลากรประจำ(ที่ปฏิบัติงานจริงที่รพ.สต)และบุคลากรหมุนเวียน และตรวจสอบจำนวนหมู่บ้านและจำนวนประชากรที่รับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน เพื่อรวบรวมส่งกระทรวงต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.hrrayonghealth.com หัวข้องานปฐมภูมิ เรื่อง กรอกข้อมูลจำนวนบุคลากร ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ขอบคุณค่ะ 

อ่านต่อ

หนังสือแจ้งการจัดเครือข่ายรพ.สต.

Posted on 27/07/2555 By อังศดา

อ่านต่อ

การจัดเครือข่าย รพ.สต.

Posted on 25/07/2555 By อังศดา

รบกวนช่วยตรวจสอบข้อมูลการจัดเครือข่ายในแต่ละอำเภอด้วยค่ะ ตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

ช่องที่แจกแจงเครือข่ายคือช่อง NW ซึ่ง S หมายถึงเดี่ยว N หมายถึงเครือข่ายค่ะ เครือข่ายเดียวกันให้ใส่เลขเดียวกันค่ะ

แจ้งข้อมูลที่ถูกต้องมาที่ qarayong@yahoo.com หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาระบุการแก้ไขให้ชัดเจนค่ะ
ด้วยความเคารพ

ขอบคุณค่ะ 

อ่านต่อ

แนวคิดและรูปแบบการดำเนินรายการสุขภาพดี 4 มิติ, แนวทางปฏิบัติการร่วมเผยแพร่ข่าวสารฯ

Posted on 23/07/2555 By ศศิธร

แนวคิดและรูปแบบการดำเนินรายการสุขภาพดี 4 มิติ,
แนวทางปฏิบัติการร่วมเผยแพร่ข่าวสารฯ 

อ่านต่อ

ตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิดสูงฯ

Posted on 17/07/2555 By ศศิธร

ตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโรคเบาหวานและความดันโลหิดสูงฯ 

อ่านต่อ

แบบรายงานผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องการดูแลพิเศษ

Posted on 13/07/2555 By ศศิธร

แบบรายงานผลงานการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยกลุ่มที่ต้องการดูแลพิเศษ 

อ่านต่อ

แบบประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลงานบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๕

Posted on 06/07/2555 By อังศดา

ขอให้หน่วยบริการปฐมภูมิในโรงพยาบาล ทุกแห่งและหน่วยบริการปฐมภูมินอกโรงพยาบาล(รพ.สต.) ดำเนินการประเมินตนเองตามตัวชี้วัดผลงานบริการปฐมภูมิ ปี ๒๕๕๕ (ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย) โดยให้ สสอ. ทุกแห่ง รวบรวมผลการประเมินฯ พร้อมกับทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการ มาที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพย์ฯ สสจ.ระยอง ภายในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕  

อ่านต่อ

รายชื่อเจ้าหน้าที่รพ.สต.

Posted on 25/06/2555 By อังศดา

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในรพ.สต. และผู้ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลส่งกระทรวงสาธารณสุขต่อไป
หากมีการเปลี่ยนแปลงให้ส่งเมลล์กลับมาที่ qarayong@yahoo.com หรือFax 038-611141  

อ่านต่อ

ptt -2 การอบรม PCA วันที่ 6-8 มิ.ย. 55

Posted on 11/06/2555 By ทิพสุคนธ์

ptt -2 การอบรม PCA วันที่ 6-8 มิ.ย. 55 

อ่านต่อ

ptt -1 การอบรม PCA วันที่ 6-8 มิ.ย. 55

Posted on 11/06/2555 By ทิพสุคนธ์

ptt -1 การอบรม PCA วันที่ 6-8 มิ.ย. 55 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการอบรม PCA วันที่ 6-8 มิ.ย.2555

Posted on 11/06/2555 By ทิพสุคนธ์

เอกสารประกอบการอบรม PCA วันที่ 6-8 มิ.ย.2555 

อ่านต่อ

ตัวชี้วัดคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิปี 2555

Posted on 05/06/2555 By อังศดา

หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือต้องการแก้ไขให้ติดต่อที่กลุ่มงานพัฒนาทรัพย์ฯ สสจ.ระยอง 

อ่านต่อ

ผล Ontop ปี 2555 ที่ผ่านการอุทธรณ์แล้ว

Posted on 31/05/2555 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบรายงานและตัวชี้วัด รพ.สต.ขนาดใหญ๋ ฉบับใหม่ (29/5/2555)

Posted on 29/05/2555 By ช่อเพชร

1. แบบรายงาน รพ.สต.ขนาดใหญ่

2. รายละเอียดตัวชี้วัดเกณฑ์ รพ.สต.ขนาดใหญ๋ 

อ่านต่อ

แบบตอบรับ การอบรมทีมประเมินเครือข่ายบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ PCA

Posted on 22/05/2555 By ศศิธร

แบบตอบรับ
การอบรมทีมประเมินเครือข่ายบริการปฐมภูมิตามเกณฑ์ PCA
วันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ - ๒๐.๐๐ น
ณ ห้องประชุมโรงแรมสวนนงนุชพัทยา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

อ่านต่อ

แบบบันทึกข้อมูลทันตกรรมสำหรับ P4P_55 และ แบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับ P4P_55.xls

Posted on 20/04/2555 By ช่อเพชร

แบบบันทึกข้อมูลทันตกรรมสำหรับ P4P_55 และ แบบบันทึกข้อมูลเยี่ยมบ้านสำหรับ P4P_55.xls 

อ่านต่อ

แจ้งผลการประเมิน ontop ปี 55

Posted on 02/04/2555 By อังศดา

แจ้งผลการประเมิน ontop ปี 55 ให้ รพ.สต. ทุกแห่งทำการตรวจสอบ ตามรายละเอียดไฟล์ที่แนบ สำหรับ รพ.สต.ที่อยู่ในเงื่อนไขที่อุทธรณ์ได้คือ
1.ตกเกณฑ์เงื่อนไขขึ้นทะเบียน
2. ตกเกณฑ์ร้อยละการเยี่ยมบ้าน
3.ตกเกณฑ์รายงานการประชุม
4.มี NP แต่ตกเกณฑ์พยาบาล/เจ้าหน้าที่ แล้วมีการบรรจุใหม่เดือนเมษายน 55
5.สัดส่วนแพทย์ไม่ผ่าน
ทั้งนี้ รพ.สต.ที่ต้องการอุทธรณ์ขอให้นำเอกสาร และหลักฐานประกอบการอุทธรณ์ทั้งหมด และรพ.สต.ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกแห่ง เชิญประชุมเพื่อจัดทำเอกสารให้สมบูรณ์ ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 13.00 น.-16.30น. ณ ห้องประชุมใหญ่ (ชัยพฤกษ์) สสจ.ระยอง
ถ้า รพ.สต. ที่อยู่ในเป้าหมายไม่มาประชุมถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการขอรับเงินontop payment ปี 55 

อ่านต่อ

แบบรายงานบุคลากร รพ.สต.ทุกแห่ง

Posted on 30/03/2555 By สุทธาทิพย์

แบบรายงานบุคลากร รพ.สต.ทุกแห่ง ที่ทำงานประจำ ทั้งข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว 

อ่านต่อ

แบบรายงานข้อมูลบุคลากร

Posted on 28/03/2555 By อังศดา

อ่านต่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดการพัฒนารพ.สต.ขนาดใหญ่/กลาง/เล็ก

Posted on 22/03/2555 By อังศดา

อ่านต่อ

เอกสารอบรม เวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 24,27 ก.พ. 2555 (2)

Posted on 27/02/2555 By สุทธาทิพย์

เอกสารอบรม เวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 24,27 ก.พ. 2555 (2) 

อ่านต่อ

เอกสารอบรม เวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 24,27 ก.พ. 2555

Posted on 27/02/2555 By สุทธาทิพย์

เอกสารอบรม เวชศาสตร์ครอบครัว วันที่ 24,27 ก.พ. 2555 

อ่านต่อ

powerpoint ตรวจราชการ 2555

Posted on 27/02/2555 By สุทธาทิพย์

powerpoint ตรวจราชการ 2555 ที่นำเสนอวันที่ 27 กพ. 2555 

อ่านต่อ

แนวทางการบริหารงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ ปี 2555

Posted on 27/02/2555 By สุทธาทิพย์

แนวทางการบริหารงบตามเกณฑ์คุณภาพผลงานบริการปฐมภูมิ
สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต ๖ ระยอง
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
 

อ่านต่อ

ทำอย่างไรในกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

Posted on 14/02/2555 By อังศดา

อ่านต่อ

ตัวอย่างโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการจัดทำแผน

Posted on 27/12/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

รายละเอียดตัวชี้วัด รพ.สต. จังหวัดระยอง

Posted on 13/12/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการประเมินงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิ (on top payment) ปี 2555

Posted on 14/11/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เกณฑ์คุณภาพปฐมภูมิ ปี 2555

Posted on 14/11/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

OP VISIT 9 เดือน มิถุนายน 54

Posted on 28/10/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

หนังสือแจ้งการประเมินงบตามเกณฑ์ศักยภาพบริการปฐมภูมิปี55

Posted on 28/10/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

ตย.การบันทึกข้อมูPCU Ontop

Posted on 21/10/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรประจำ รพ./รพ.สต.

Posted on 20/10/2554 By อังศดา

กรุณาตรวจสอบข้อมูล หากมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาแก้ไขให้เรียบร้อยและส่งข้อมูลมาที่ E-mail:qarayong@yahoo.com หรือ Fax.038-611141 โดยให้ส่งข้อมุลทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 25 พ.ย. 54 

อ่านต่อ

ข้อมูลประชากรกลางปี 54 แยกราย สอ.

Posted on 19/10/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

หัวข้อการนำเสนอโครงการสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็ง

Posted on 29/09/2554 By อังศดา

ขอให้ผู้นำเสนอผลงานในวันที่ 4 ตุลาคม 2554 นำเสนอตามหัวข้อที่แนบมาพร้อมนี้ 

อ่านต่อ

นำเสนอ รพ.สต. วันที่ 29 สิงหาคม 2554

Posted on 29/08/2554 By ทิพสุคนธ์

นำเสนอ รพ.สต. วันที่ 29 สิงหาคม 2554 

อ่านต่อ

เอกสารการบรรยายวันที่8-9 ส.ค.54(จากวิทยากร)

Posted on 10/08/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยายPCA วันที่ 8-9 ส.ค.54(เพิ่มเติม)

Posted on 05/08/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยายประชุมPCA วันที่ 8-9 ส.ค.54

Posted on 01/08/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แจ้งการจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ ปี 2554

Posted on 01/08/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCA)

Posted on 28/07/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบสำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตร 18 หลักสูตร

Posted on 22/07/2554 By อังศดา

แบบสำรวจความต้องการเพิ่มศักยภาพตามหลักสูตร 18 หลักสูตร ของบุคลากรที่ปฏิบัติงานใน รพ.สต. (Training Need) ให้ สสอ.ทุกแห่งส่งข้อมูลภายใน 31 ก.ค. 54 หรือทาง E-mail:qarayong@yahoo.com 

อ่านต่อ

คุณลักษณะสำคัญการพัฒนารูปแบบหน่วยบริการปฐมภูมิปี 2555-2559

Posted on 22/07/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แจ้งจัดสรรงบตามเกณฑ์คุณภาพบริการระดับปฐมภูมิ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

Posted on 20/07/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เกณฑ์การประกวด รพ.สต. สสอ.

Posted on 06/07/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

กองทุนคุณภาพปฐมภูมิ ปี54

Posted on 04/07/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบฟอร์ม งน โครงการ สสส.

Posted on 30/06/2554 By อังศดา

.... 

อ่านต่อ

แบบประเมินตนเอง การดำเนินงาน รพ.สต.

Posted on 27/05/2554 By อังศดา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยองขอให้ รพ.สต. ทุกแห่งทำการประเมินตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบมาพร้อมนี้ ได้แก่
1. แบบติดตามการพัฒนา รพ.สต.
2. แบบประเมินศักยภาพ รพ.สต. เขต9
3.แบบประเมินการพัฒนาเป็นรพ.สต.ที่สมบูรณ์แบบ
โดยจะให้ส่งแบบประเมินในวันที่ออกติดตามประเมินผลการดำเนินงานของจังหวัด 

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยายวันที่ 20-22 เม.ย.54

Posted on 06/05/2554 By อังศดา

อบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ใหม่ใน รพ.สต. 

อ่านต่อ

ข้อมูลรายละเอียดผลการประเมินงบ on top payment ปี 2554

Posted on 04/05/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เอกสารประกอบการบรรยายPCA

Posted on 29/04/2554 By อังศดา

วันที่ 26-27 เมษายน 2554 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง 

อ่านต่อ

logo สสส, กระทรวงสาธารณสุข, สำนักประสานการพัฒนา รพ.สต.

Posted on 28/04/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

PCA CUP วังจันทร์

Posted on 31/03/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

เอกสารการประชุมสร้างเสริมสความเข้าใจในการปฏิบัติการเงิน การบัญชี และพัสดุ

Posted on 23/03/2554 By คุณสุทธาทิพย์

โครงการสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็งทางสุขภาพโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน และ รพ.สต. 

อ่านต่อ

powpoint ประกอบการบรรยาย การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

Posted on 24/02/2554 By admin

powpoint ประกอบการบรรยาย การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบายการดำเนินงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล วันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2554 ณ โรงแรมพีเอ็มวาย บีช รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 

อ่านต่อ

KM รพ.สต.คลองคา

Posted on 21/01/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

KM รพ.สต.วังจันทร์,รพ.สต.หนองพะวา

Posted on 21/01/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

KM รพ.สต.ตะพง, รพ.สต.เนินพระ

Posted on 21/01/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

แบบประเมินศักยภาพ รพ.สต. ผู้ตรวจปีงบประมาณ 2554

Posted on 18/01/2554 By อังศดา

อ่านต่อ

ตัวอย่างแผนปฏิบัติการและงบประมาณโครงการ รพ.สต.

Posted on 29/12/2553 By aungsada

อ่านต่อ

ข้อมูล ontop รอบ 1/54

Posted on 17/12/2553 By สุทธาทิพย์

ขอเชิญผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบ ข้อมูล ontop รอบ 1/54 หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง กรุณาแจ้งที่ qarayong@yahoo.com หรือ fax 038611141 

อ่านต่อ

แบบสำรวจบุคลากรและระบบการใช้งานอินเทอเน็ทของ รพ.สต. จังหวัดระยอง

Posted on 03/12/2553 By คุณสารภี

ตอนนี้ได้มีการสำรวจเรื่องจำนวนอีกครั้ง (เป็นการปรับปรุงข้อมูลเดิม) ซึ่งแบบฟอร์มจะคล้ายเดิมเพียงเพิ่มช่องบุคลากรแบ่งเป็น 4 สายตามจำนวนบุคลากรของรพ.สต. ได้มีหนังสือและข้อมูลเดิมที่ http://bopc.moph.go.th/index.php/download-me/cat_view/60-- (แบ่งเป็นรายเขต)

ซึ่งข้อมูลดังกล่าวท่านปลัดต้องเอาไปรายงานกับรัฐมนตรี เพื่อดูสถานการณ์และวางแผนของบเติมคนต่อไป จึงอยากรบกวนให้ส่งภายในวันศุกร์นี้นะคะ
หากเรื่อง IT ยังไม่ได้ส่งเรื่องกำลังคนมาก่อนได้่ค่ะ

ขอบคุณมากค่ะ
กัญญรัตน์ เจริญผล
สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
02-5901844, 089-6948008
http://bopc.moph.go.th/
 

อ่านต่อ

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการปฐมภูมิจังหวัดระยอง ปี ๕๔

Posted on 03/12/2553 By สุทธาทิพย์

แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการปฐมภูมิจังหวัดระยอง ปี ๕๔ 

อ่านต่อ

แผนครุภัณฑ์ รพ.สต. จังหวัดระยองปี2553 จำนวน 94 แห่ง

Posted on 02/12/2553 By aungsada

อ่านต่อ

ร่างยุทธศาสตร์ปฐมภูมิจังหวัดระยองปี 54

Posted on 23/11/2553 By สารภี

อ่านต่อ

ตัวอย่างป้ายโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดจันทบุรี

Posted on 17/11/2553 By aungsada

ตัวอย่างป้ายโรงพยาบาลส่งสริมสุขภาพตำบลของจังหวัดจันทบุรี 

อ่านต่อ

งบ PCU ปี 2554

Posted on 06/10/2553 By admin

งบ PCU ปี 2554 

อ่านต่อ

งบ On top ปี54

Posted on 04/10/2553 By admin

งบ On top ปี54 

อ่านต่อ

แบบฟอร์มสำรวจบุคลากร รพ.สต. และ IT ส่งสสจ.ระยอง ในวันที่ 21 กย. 53

Posted on 17/09/2553 By ช่อเพชร

เรียน ผู้รับผิดชอบงานปฐมภูมิ/รพศ.ระยอง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง

จากที่ประชุม รพ.สต. วันที่ 17 กย. 53 นพ.สสจ.ระยอง ขอให้ทุกแห่ง ส่งข้อมูลสำรวจ

บุคลากร+การใช้อินเตอร์เน็ตตามไฟล์แนบ และให้สรุปบุคลากรในส่วนขาดของแต่ละ

เครือข่าย ตามที่ประชุม (เอกสารข้อมูลบุคลากรสรุปราย CUP แจกในที่ประชุม)

สำหรับข้อมูลประชากร ให้ใช้ข้อมูลตามไฟล์ที่แนบ ส่ง สสจ.ระยองทาง

E-mail:qarayong@yahoo.com ภายในวันที่ 21 กันยายน 2553 

อ่านต่อ

ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้ง

Posted on 30/08/2553 By admin

ตังอย่างคำสั่งแต่งตั้ง 

อ่านต่อ

เกณฑ์การใช้งบประมาณไทยเข้มแข็ง (งบดำเนินการ)

Posted on 20/08/2553 By สุทธาทิพย์

เกณฑ์การใช้งบประมาณไทยเข้มแข็ง (งบดำเนินการ) 

อ่านต่อ

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม อำเภอเขาชะเมา

Posted on 20/08/2553 By admin

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง  

อ่านต่อ

นำเสนอนวัตกรรม รพ.สต. บ้านมาบยางพร

Posted on 20/08/2553 By admin

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  

อ่านต่อ

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม อำเภอนิคมพัฒนา

Posted on 20/08/2553 By admin

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ จังหวัดระยอง 

อ่านต่อ

นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม CUPแกลง

Posted on 20/08/2553 By admin

ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  

อ่านต่อ

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รพ.สต. โดยนายแพทย์เกษม

Posted on 20/08/2553 By admin

ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้นวัตกรรม วันที่ 18 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 

อ่านต่อ

แบบรายงานผลการประเมินการพัฒนาเครือข่ายตามเกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ส่งจังหวัด 20 สิงหาคม 2553

Posted on 11/08/2553 By ช่อเพชร

แบบรายงานผลการประเมินการพัฒนาเครือข่ายตามเกณฑ์คุณภาพ PCA ปี 2553 ส่งจังหวัด 20 สิงหาคม 2553 

อ่านต่อ

รายละเอียด แบบฟอร์มเรื่องเล่านวตกรรม รพ.สต. ประชุม 18 ส.ค. 2553 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

Posted on 04/08/2553 By admin

รายละเอียด แบบฟอร์มเรื่องเล่านวตกรรม รพ.สต. ประชุม 18 ส.ค. 2553 ณ ห้องสร้อยเพชร 2 โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง 

อ่านต่อ

ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน PCA และ PMQA

Posted on 22/07/2553 By admin

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  

อ่านต่อ

การประชุมติดตามผลการดำเนินงานPCA และ PMQA

Posted on 22/07/2553 By admin

วันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง  

อ่านต่อ

แบบประเมิน รพสต.ผู้ตรวจ

Posted on 14/06/2553 By admin

แบบประเมิน รพสต.ผู้ตรวจ 

อ่านต่อ

PCA 9-11 มิถุนายน 2553 มาตรฐานการบริหารและพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ

Posted on 10/06/2553 By admin

PCA 9-11 มิถุนายน 2553 มาตรฐานการบริหารและพัฒนาเครือข่ายบริการปฐมภูมิ 

อ่านต่อ

PCA 9-11 มิถุนายน 2553 คู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพ

Posted on 10/06/2553 By admin

PCA 9-11 มิถุนายน 2553 คู่มือมาตรฐานบริการสุขภาพ 

อ่านต่อ

PCA 9-11มิถุนายน2553 คู่มือPCU

Posted on 10/06/2553 By admin

PCA 9-11มิถุนายน 2553 คู่มือPCU 

อ่านต่อ

POWERPOINT PCA 9-11 มิถุนายน 2553 เกณฑ์ PCA ระยอง

Posted on 10/06/2553 By admin

POWERPOINT PCA 9-11 มิถุนายน 2553 เกณฑ์ PCA ระยอง 

อ่านต่อ

POWERPOINT PCA 9-11 มิถุนายน 2553 ถอดบทเรียน

Posted on 10/06/2553 By admin

POWERPOINT PCA 9-11 มิถุนายน 2553 ถอดบทเรียน 

อ่านต่อ

POWERPOINT PCA วันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 เพิ่ม

Posted on 10/06/2553 By admin

POWERPOINT PCA วันที่ 9-11 มิถุนายน 2553 เพิ่มเติม 

อ่านต่อ

POWERPOINT PCA_ ระยอง นำเสนอ 9-11มิถุนายน2553 (full)

Posted on 10/06/2553 By admin

POWERPOINT PCA_ ระยอง นำเสนอ 9-11มิถุนายน2553 (full) 

อ่านต่อ

POWERPOINTบรรยาย 9-11 มิถุนายน 2553

Posted on 09/06/2553 By admin

POWERPOINTบรรยาย 9-11 มิถุนายน 2553 

อ่านต่อ

รายละเอียดเอกสารในการประชุม PCA 9-11 มิ.ย.53

Posted on 18/05/2553 By admin

ให้รพศ.ระยอง/รพช.ทุกแห่ง/สสอ.ทุกแห่ง ดาวน์โหลดเอกสารการประชุม PCA ในวันที่ 9 - 11 มิ.ย.53 ให้หน่วยบริการปฐมภูมิทุกแห่ง (PCU) ทำการประเมินตนเอง ตามรายละเอียดเอกสารแบบประเมินตนเองของหน่วยบริการปฐมภูมิ (PCU) เพื่อเป็นข้อมูลนำเข้าในวันประชุม
 

อ่านต่อ

ข้อมูลจ่ายเงิน on top ระยอง final รอบที่ 1/2553

Posted on 23/04/2553 By admin

ให้หน่วยบริการปฐมภูมิที่ได้รับเงิน on top จัดส่งคณะกรรมการภาคส่วนและแผนการดำเนินงานตามเกณฑ์ และเงื่อนไขรอง (Minor Conditions and eriteria) ส่ง สสจ.ระยอง ด่วน! ภายใน 29 เมย. 53 ถ้าพ้นกำหนดสปสช. เขต 6 ระยอง จะตัดเงินไปจ่ายในรอบที่ 2/2553 (ได้ 25 บาท/หัวปชก.UC) 

อ่านต่อ

ข้อมูลรพ.สต.จังหวัดระยองมี.ค.53

Posted on 26/03/2553 By admin

ข้อมูลรพ.สต.จังหวัดระยองมี.ค.53 

อ่านต่อ

ข้อมูลหน่วยบริการเพื่อรับงบ on top2-53

Posted on 26/03/2553 By admin

ข้อมูลหน่วยบริการเพื่อรับงบ on top2-53 

อ่านต่อ

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง

Posted on 10/03/2553 By admin

สรุปรายงานการประชุม คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิ จังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2553 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องประชุมควบคุมโรค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง 

อ่านต่อ

แนวทางงบ on top

Posted on 03/03/2553 By admin

แนวทางงบ on top 

อ่านต่อ

คู่มือการดำเนินงานรพสต.

Posted on 18/02/2553 By admin

คู่มือการดำเนินงานรพสต. 

อ่านต่อ